>>โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง รับรองมาตรฐานและหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
หน้าแรก | หลักสูตร | สถานที่เรียน - ที่พัก | คณาจารย์ | การสมัคร | ติดต่อเรา | ถาม - ตอบ | ประมวลภาพ 
อาชีพทหารหรือตำรวจถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง มีความก้าวหน้า มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
เป็นอาชีพของคนเสียสละ มีความรับผิดชอบสูงมีวินัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทหารนั้นถือได้ว่าเป็นสถาบัน คู่ชาติบ้านเมือง

      การเรียนเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ที่ว่าเป็นศาสตร์นั้น เพราะวิชาความรู้ที่จะเรียนนั้น เป็นวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ มีเหตุมีผล เป็นความจริงที่ยอมรับกันในสังคมโลก เป็นทฤษฎี ที่ผ่านการพิสูจน์ได้แล้ว เป็นวิทยาการสมัยใหม่ที่ นำไปใช้เพื่อประโยชน์สุข ของสังคม ที่ว่าเป็นศิลป์นั้นเพราะ การเรียนเพื่อรู้จริงนั้น จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป ของแต่ละปัจเจกชน คือแต่ละคนก็จะมีวิธีการ ที่แตกต่างกันไป ไม่อาจลอกเรียนแบบ กันได้ เป็นความสามารถเฉพาะตัว ของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับ มันสมอง ความตั้งใจ ความขยัน หมั่นเพียร ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท  จิตใจจดจ่อ ความมีสมาธิ และ ปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย

     แต่ผู้ประสบความสำเร็จทุกคน ย่อมมีเหมือน ๆ กันคือ ความตั้งใจจริง ซึ่งก็คือการดำรง ความมุ่งหมายตลอดเวลา ความอดทนขยันหมั่นเพียรความทุ่มเท จิตใจจดจ่อ (Concentration) และ การมีสมาธิ คือ จิตนิ่งไม่วอกแวก หรือคิดฟุ้งซ่าน เวลาอ่านหนังสือ ก็จิตใจจดจ่ออยู่กับหนังสือเท่านั้น เสียงอย่างอื่นที่เข้ามาปะทะ โสตประสาทจะไม่ได้ยิน ตัดออกไปจากการรับรู้โดยสิ้นเชิง ซึ่งประเด็นนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เดียว เพราะถ้าหาก ไม่มีสมาธิเสียแล้ว ต่อให้ไปเรียนกวดวิชา สักสิบสักร้อยแห่งก็สูญเปล่า

     การเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ องค์ประกอบสำคัญอันจะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ก็จะประกอบด้วยเอกสาร ตำรา ครูอาจารย์ผู้สอน ระบบการบริหารจัดการ ตลอดการประเมินผล อย่างต่อเนื่อง

     โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทองได้เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้มีการปรับปรุงเอกสาร ตำราให้อ่าน เข้าใจง่าย คลอบคลุมเนื้อหาวิชาอย่างเต็มที่ คัดเลือกครูอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ในการถ่ายทอดเป็นเลิศ และมีระบบการบริหาร จัดการที่มีมาตรฐานสูง เพราะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตลอดเวลา  คุณภาพจึงเป็นที่รับประกันได้

     ทำไมต้องเตรียมทหาร ความจริง จะเรียนอะไรจะประกอบอาชีพอะไรล้วนมีความสำคัญ ทั้งสิ้นไม่มีอาชีพใด ดีเหนือกว่าอาชีพใดที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า ถ้าเรามองสังคมเป็นระบบ เราก็จะพบว่าในระบบใหญ่ ก็มีระบบย่อยๆ อีกมากมายระบบทำงานอยู่ภายใต้ระบบใหญ่ หากระบบย่อย ระบบใดระบบหนึ่งเสียก็ย่อมส่งผลถึง ระบบใหญ่ทั้งสิ้น ในสังคม ก็คงเช่นเดียวกัน ทุกอาชีพ ก็มีความสำคัญทั้งสิ้น ต่างทำงานตามหน้าที่ของตน เพื่อให้ประเทศดำรงอยู่ได้ ชาวนาก็มี ความสำคัญ ถ้าชาวนาเลิกทำนาเราก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้นเราอย่าไปคิดว่าจะเรียนเฉพาะอะไร ที่มันดีๆเรียนจบมาแล้วมีราย ได้สูง ๆ ถ้าทุกคนติดแบบนี้ เหมือนกันหมด สังคมก็อยู่ไม่ได้ เพราะสังคมต้องมีความหลากหลายในอาชีพ อีกอย่างหนึ่ง ถ้ามันสมองของเราไม่ดีพอพื้นฐานไม่ดีพอ ความอดทน ไม่พอ ฐานะทางบ้านไม่เอื้ออำนวย เราจะเรียนไม่จบไปไม่ถึงจุดหมาย ก็เป็นไปได้ ดังนั้นเราจะเลือกเรียนอาชีพที่เหมาะสม กับชีวิตเรา เหมาะสม กับความรู้ความสามารถของเรา เหมาะสมกับขีดความสามารถของพ่อแม่เรา

     ที่สำคัญคือเลือกในสิ่งที่ใจเราชอบ ใจเรารักคิดใคร่ครวญให้ดี เพราะมันหมายถึงอนาคตของเราทั้งชีวิต แต่ถ้าใจเรารัก ใจเราชอบทหารหรือตำรวจก็ถือได้ว่าเราตัดสินใจไม่ผิด ตรงกันข้ามอาชีพทหารนั้น ถือได้ว่า เป็นอาชีพที่มั่นคง มีความก้าวหน้ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นอาชีพของคนเสียสละ มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบัน ทหารนั้นถือได้ว่าเป็นสถาบันคู่ชาติบ้านเมือง นอกจากนั้นยังมีข้อดีคือ ถ้าสามารถ สอบเรียนในโรงเรียนเหล่าได้ ก็จะประหยัดค่าให้จ่าย ในระหว่าง เรียนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันที โดยไม่ต้องดิ้นรนหางานซึ่งแสนจะยากลำบาก นอกจากนั้น ถ้าผู้เรียนเรียนดีมีสิทธิ์ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี ฝรั่งเศส อังกฤษ ออสเตรเรีย ญี่ปุ่น เป็นต้น

     ขอให้ทุกคนจงได้ประสบผลสำเร็จดังที่ได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้ทุกประการ

 

 

 

พลเอกประศาสน์   บุรินทร์วัฒนา
ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง

 

Copyright © โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000