>>โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง รับรองมาตรฐานและหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
หน้าแรก | หลักสูตร | สถานที่เรียน - ที่พัก | คณาจารย์ | การสมัคร | ติดต่อเรา | ถาม - ตอบ | ประมวลภาพ
  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร | ดูเอกสารระเบียบการรับสมัคร
 - รายละเอียดขั้นตอนการสมัครทั้ง 3 วิธี
 - ใบสมัครเรียน
 - เอกสารการโอนเงิน (Bill payment)
   
  วิธีการสมัครจองที่นั่งเรียน สามารถเลือกดำเนินการได้ 3 วิธีดังนี้

1. สมัครเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
    หมู่บ้านพฤกษ์ลดารังสิต
หรือโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย นครนายก
 
 

2. สมัครเรียนโดยการชำระค่าเรียนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
    โดยผ่านระบบ Bill Payment    ซึ่งโรงเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูล การเลือกหลักสูตร
    ของนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

2.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ เพื่อเลือกลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่ต้องการ
      (ตามรายละเอียดในหน้า 8-12)
2.2 นำรหัสหลักสูตรที่เลือกเรียนมากรอกลงในใบชำระค่าจองที่นั่งเรียน (หน้า 14)
      และกรอกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบ ถ้วนทั้งสองส่วน ด้วยตัวบรรจงและตรวจสอบรหัสหลักสูตรให้ถูกต้อง
2.3 นำใบชำระค่าจองที่นั่งเรียน ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ไปทำการชำระเงิน จำนวน 3,900 บาท
      หรือสามารถชำระได้ทั้งหมดภายในครั้งเดียวที่เคาน์เตอร์ ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2.4 รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร และใบชำระค่าจองที่นั้งเรียนส่วนที่ 1 คืน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
      และจัดส่งให้โรงเรียน
2.5 หลังจากโอนเงิน ให้นักเรียนกรอกใบสมัครเรียน (หน้า 15) แล้วส่งมาพร้อมกับใบชำระค่าจองที่นั่งเรียน
      ส่วนที่ 1 ที่ธนาคารคืนให้ มาที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล
      การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน และออกบัตรประจำตัว และจัดเตรียมเอกสารการเรียนไว้ให้นักเรียน


       นักเรียนสามารถจัดส่งเอกสารได้สองช่องทางดังนี้

  • ช่องทางที่ 1 ทางโทรสาร (แฟกซ์) หมายเลข 037 - 349954 หรือ
  • ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่
          โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
          เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
          จังหวัดนครนายก 26000
 

3. สมัครเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นๆ (กรณีที่ไม่มีธนาคารทหารไทยตั้งอยู่ใกล้บ้าน)

          ให้นักเรียนเขียนใบโอนเงินข้ามธนาคารเองโดยโอนเข้า
          บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนดาวทอง  เลขที่ 157 205377 3
          บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โรงเรียนดาวทอง  เลขที่ 959 007888 8
          
แล้วจัดส่งใบสมัครเรียน และหลักฐาน
          การโอนเงิน มาทางโทรสาร (แฟกซ์) หรือไปรษณีย์  เพื่อให้ทางโรงเรียน
          ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งข้างต้น
 

4. สมัครผ่านเวปไซต์ของโรงเรียน คลิ๊กที่นี่ >> (www.triamnayroi.com)
          กรอกข้อมูลตามคำแนะนำ แล้วปริ้นท์เอกสารนำไปชำระเงินที่ธนาคารหรือ
          เคาท์เตอร์เซอร์วิส / เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ


  หมายเหตุ
 
 
1. ค่าลงทะเบียนจองที่นั่งเรียนล่วงหน้าทุกหลักสูตร 3,900 บาท (ต้องลงทะเบียนจอง
ก่อนวันรายงานตัวเข้าเรียนอย่างน้อย 15 วัน) ค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่เหลือ
ของแต่ละหลักสูตร โรงเรียนจะให้ลงทะเบียนเรียนเข้ามาอีกครั้งก่อนวันรายงานตัว
กรณีที่นักเรียนไม่ต้องการเสียเวลา และค่าบริการธนาคารในการลงทะเบียนสองครั้ง
นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ครั้งแรกทีเดียวทั้งหมด

 
 
2. การสมัครจองที่นั่งเรียนหลักสูตรใดก็ตาม โรงเรียนจะถือว่านักเรียนได้ตรวจสอบและตัดสินใจดีแล้ว
ว่านักเรียนสามารถเรียนได้ตามวันเวลา ที่กำหนดไว้ หากเกิดเหตุขัดข้องอันเกิดมาจากผู้สมัครเอง
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้นด้วยตนเอง
 
     
 
 

Copyright © โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000